สิทธิมนุษยชนและนโยบายของบริษัท
ทางบริษัทจะดำเนินธุรกิจทั้งหมดด้วยการรักษาศีลธรรม, หลักจริยธรรม และข้อบังคับอันชอบด้วยกฎหมาย
ให้ความเป็นธรรมในการจ้างงาน, การฝึกงาน, การเลื่อนตำแหน่ง โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ, เพศ, ศาสนา
และทางบริษัท จะไม่ยอม ให้มีการแบ่งแยกชนชั้น และการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น
บริษัทจะรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยตลอดเวลา บริษัทยินดีรับฟังพนักงาน
เพื่อผลประโยชน์ ร่วมกันของทุกฝ่าย
บริษัทจะคอยรักษาและปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
บริษัทจะไม่มีการเลือกปฏิบัติตาม เพศ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา
ปฏิบัติพนักงานของอย่างเป็นธรรมในเรื่องของ ค่าแรง, ผลประโยชน์ และความปลอดภัยในที่ทำงาน
ดำเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือ หลักสิทธิมนุษยชนต่อพนักงาน
ไม่ใช้แรงงานเด็ก รวมไปถึงไม่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทที่ใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ ทั้งพนักงานของเรา, คู่ค้าและผู้ผลิต
ต้องมีอายุเกิน กว่าที่กฎหมายระบุ
ดำเนินการจัดซื้อและวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากร, พลังงาน,
และของเสียจากการผลิต
ทบทวน, ปรับปรุง, และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงภาพรวมของปัญหาสิ่งแวดล้อม