สร้างสรรค์นวัตกรรมของผ้าว่ายน้ำชนิดใหม่ที่เพิ่มคุณสมบัติในการให้ความอบอุ่นร่างกาย
ของผู้ที่รักการว่ายน้ำหรือการออกกำลังกายในน้ำ เป็นระยะเวลาหลายๆ ชั่วโมงต่อครั้ง
ออกแบบตัดเย็บด้วยความประณีต
ติดต่อธุรกิจชุดว่ายน้ำ
คุณจงกลนี ฐอสุวรรณ โทรศัพท์ 02-689-8240 ต่อ 171
Email : chongkonnee@champace.co.th
คุณรดา นิ้มสันติเจริญ โทรศัพท์ 02-689-8240 ต่อ 146
Email : rada@champace.co.th